FAKULTƏNİN STRUKTURU

KAFEDRALAR
Bağçılıq
Biologiya
Bitkiçilik
Ekologiya
Meşəçilik
Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya

Laboratoriya və mərkəzlər
Taxıl və paxlalı bitkilər sahəvi laboratoriyası
Əkinçilik laboratoriyası
Toxumçuluq laboratoriyası
Akademik Cəlal Əliyev adına Bitki fiziologiyası laboratoriyası
Akademik Validə Tutayuq adına Bitki anatomiyası və morfologiyası laboratoriyası
Tətbiqi bioloji tədqiqatlar laboratoriyası
İstixanalar